主要数据中心(PADU)系统 (II:实用简介)

PADU: Pengenalan  主要数据中心简介

 

Bagaimana PADUMembantu Anda?

PADU berperanan untuk memastikan anda menerima manfaat berbentuk bantuan atau perlindungan (sekiranya layak) daripada pelbagai inisiatif kerajaan berfokuskan rakyat.

PADU mengandungi profil individu dan isi rumah meliputi warganegara dan pemastautin tetap berumur 18 tahun ke atas di Malaysia. Maklumat profil ini akan dikemas kini secara berkala melalui pengintegrasian data pentadbiran daripada pelbagai sumber. Melalui ekosistem ini, rakyat boleh membuat semakan dan pengemaskinian maklumat secara terus dalam sistem PADU.

Objektif PADU

 • Penyediaan pangkalan data utama negara yang selamat, komprehensif dan “near real time” bagi penghasilan analitik berkala dan digitalisasi tanpa ketirisan.
 • Penggubalan dasar dan proses membuat keputusan berpacukan data.
 • Mengimbangi kedudukan fiskal menerusi pelaksanaan dasar secara bersasar.

Matlamat PADU

 • Meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan Kerajaan.
 • Melaksanakan pengukuhan dalam penggunaan sumber yang terhad.
 • Melaksanakan pemerkasaan sistem sosial melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi dan rakyat.
 • Merapatkan jurang sosioekonomi dengan memenuhi keperluan rakyat serta mengimbangi pembangunan.

 

PADU是如何帮助您的?

PADU的角色是确保您能够从政府的各种以人民为中心的倡议中获得援助或保护(如果符合条件)。

介绍

PADU包含了马来西亚18岁及以上的公民和永久居民的个人和家庭档案。这些档案信息将通过从各种来源集成的行政数据进行定期更新。通过这个生态系统,人民可以直接在PADU系统中进行查询和更新信息。

PADU的宗旨

 • 提供一个安全、全面且“接近实时”的国家主数据库,用于定期分析和数字化而不浪费资源。
 • 制定基于数据的政策和决策流程。
 • 通过有针对性的政策实施来平衡财政状况。

PADU的目标

 • 提高政府服务交付系统的效率。
 • 在有限资源的使用方面实施加强。
 • 通过提高经济和人民福祉来强化社会系统。
 • 通过满足人民需求并平衡发展来缩小社会经济差距。

 

Pangkalan Data Utama

Semak dan kemas kini profil anda di sini sebelum 31 Mac 2024.

主数据库

请在2024年3月31日之前在此检查并更新您的个人资料。

 

网站登记: www.padu.gov


重要问答

 

Apakah manfaat yang saya perolehi dengan mengemas kini maklumat?

Anda dapat memastikan anda tidak tercicir daripada menerima bantuan atau perlindungan sosial sekiranya layak.

 

Adakah saya boleh memilih untuk tidak mendaftar dalam PADU?

Boleh. Walau bagaimanapun, tindakan tersebut boleh menyebabkan anda berisiko tidak menerima bantuan atau perlindungan sosial sekiranya layak.

 

我更新信息有什么好处?

通过更新您的信息,您可以确保在符合条件时不会错过获得援助或社会保障的机会。

 

我可以选择不注册在PADU吗?

可以。但是,请注意,这一决定可能会增加您在符合条件时无法获得援助或社会保障的风险。

 

Siapakah individu yang boleh menjadi Ketua Isi Rumah (KIR)?

– KIR ialah salah seorang ahli isi rumah sama ada lelaki atau perempuan yang mempunyai pendapatan dan berumur 18 tahun dan ke atas.

– KIR menanggung semua atau sebahagian besar perbelanjaan isi rumah.

– Jumlah KIR boleh melebihi daripada satu KIR dalam satu alamat rumah yang sama dengan syarat KIR menyumbang atau menanggung perbelanjaan dalam rumah tersebut.

– KIR tersebut perlu mendaftar bersama dengan Ahli Isi Rumah (AIR) yang ditanggung sahaja.

 

谁可成为家庭之主(Ketua Isi Rumah)?

家庭主是家庭中年满18岁的男性或女性成员,他们拥有收入。

家庭主负责承担全部或大部分家庭开支。

在同一住宅地址中,家庭主的数量可以超过一个,前提是家庭主要为该住宅的支出做出贡献或承担支出。

家庭主需要与家庭成员(Ahli Isi Rumah)一同注册,但只需负责那些他们承担支出的家庭成员。

 

Bilakah saya boleh membuat pengemaskinian maklumat?

Pengemaskinian maklumat boleh dibuat bila-bila masa sebelum anda membuat pengesahan dan perakuan penghantaran profil dalam sistem sepanjang tempoh pengemaskinian yang telah ditetapkan oleh Kerajaan. Setiap maklumat yang telah dibuat perakuan TIDAK BOLEH dipinda.

 

Bagaimanakah saya boleh membuat aduan atau pertanyaan berkaitan PADU?

Anda boleh membuat aduan dengan menekan menu “Hubungi Kami > Aduan Baharu” atau butang ”Maklum balas” di halaman utama. Anda juga boleh menghubungi kami di talian 1800-88-7720 / 1800-88-7721.

 

我何时可以更新信息?

您可以在政府规定的更新期间内随时更新信息,直到您确认并在系统中提交个人资料为止。一旦信息被确认,就无法再进行修改。

 

我如何提出关于PADU的投诉或问题?

您可以通过点击“Hubungi Kami > Aduan Baharu”菜单或在主页上点击“Maklum balas”按钮来提出投诉。您也可以拨打1800-88-7720 / 1800-88-7721与我们联系。

 


所需填写的资料(8大项):

 

1 Maklumat Asas Individu

Maklumat peribadi

 

Nombor Kad Pengenalan

Nama Penuh

Tarikh Lahir

Status Kewarganegaraan

Taraf Perkahwinan *

Status OKU

Pesakit Terlantar *

Nombor Telefon Bimbit

Alamat E-mel

Maklumat Bank*

Jenis E-dompet (E-wallet)

 

个人基本信息

个人资料

 

身份证号码

全名

出生日期

国籍

婚姻状况*

残疾人状况

被遗弃的患者*

手机号码

电子邮件地址

银行信息*

电子钱包类型(E-wallet)

2 Alamat Kediaman

Alamat kediaman semasa

 

Alamat Kediaman*

Jenis Kediaman Semasa *

Pemilikan Kediaman Semasa*

 

住址

现居住地址

 

现居住地址*

当前住宅类型*

当前住宅所有权*

3 Maklumat Pendidikan

Sijil Tertinggi*

Bidang Pengajian

教育信息

最高学历证书*

学科领域

4 Maklumat Isi Rumah ***

Hanya Ketua Isi Rumah (KIR) sahaja yang boleh mengemas kini senarai ahli isi rumah.

 

Status Ketua Isi Rumah:  Ketua isi rumah/Ahli isi rumah

 

家庭信息 ***

只有家庭主(Ketua Isi Rumah)才能更新家庭成员名单。

 

家庭主状态: 家庭主/家庭成员

5 Maklumat Pekerjaan

Pekerjaan/Aktiviti Semasa

 

Status Pekerjaan

Kategori Pekerjaan & Aktiviti Utama

Nama Dan Alamat Tempat Bekerja & Jarak Sehala Dari Kediaman

Pendapatan Bulanan (RM)

 

职业信息

当前工作/活动

 

职业状态

主要工作/活动类别

工作场所名称及地址,距离住宅的单程距离

月收入(马来西亚令吉)

6 Sumber Pendapatan Bulanan, Berkala

Pendapatan bulanan atau secara berkala yang diterima (bagi tempoh 12 bulan kebelakang)

 

Pendapatan Bulanan Daripada Majikan

Pendapatan Bulanan Daripada Kerja Sendiri

Pendapatan Bulanan Daripada Pencen

Sumbangan Berkala Daripada Individu atau NGO

 

Harta, Pelaburan & Royalti

Anggaran pendapatan purata bulanan daripada Harta, Pelaburan & Royalti (bagi tempoh 12 bulan kebelakang) seperti pendapatan berkala daripada sewaan bangunan & kenderaan. Sekiranya pendapatan sewaan bangunan/kenderaan merupakan hasil perniagaan, maklumat perniagaan perlu dikemas kini pada Maklumat Pekerjaan (Bekerja sendiri).

 

Pendapatan Sewaan Bangunan/Kenderaan

Pendapatan Sewaan Tanah

Pendapatan Faedah/Hibah Daripada Simpanan

Pendapatan Dividen

Pendapatan Royalti

Terimaan Sekali Terima

Terimaan sekali terima secara one-off (bagi tempoh 12 bulan kebelakang)

Nilai Penerimaan Pusaka

Nilai Penerimaan Hadiah/ Loteri

Nilai Penerimaan Pampasan

Nilai Penerimaan Ganjaran

Nilai Penerimaan Derma/Sumbangan Dari Individu/NGO

Nilai Penerimaan Pinjaman

Nilai Penerimaan Jualan Aset

Nilai Penerimaan Lain-Lain

 

月收入来源,定期

(这是关于过去12个月内您收到的任何月收入或定期收入的信息。)

 

来自雇主的月收入

来自个体经营的月收入

来自退休金的月收入

个人或非政府组织的定期捐款

 

资产、投资和特许权

估计过去12个月资产、投资和特许权的平均月收入,如从建筑物和车辆的租金中获得的定期收入。如果租金收入属于业务收入,则业务信息应在职业信息(自雇)中更新。

 

建筑物/车辆租金收入

土地租金收入

来自储蓄的利息/赠款收入

股息收入

特许权收入

一次性收款

过去12个月的一次性收款

遗产收入的价值

礼物/抽奖收入的价值

赔偿收入的价值

奖励收入的价值

个人/非政府组织的捐赠/捐款价值

贷款收入的价值

资产销售收入的价值

其他收入的价值

7 Maklumat Komitmen

Komitmen pinjaman & perbelanjaan bulanan semasa

 

Pinjaman Perumahan

Pinjaman Kenderaan

Pinjaman Pendidikan

Perbelanjaan Pendidikan

Pinjaman Peribadi

Insurans Pendidikan/Kesihatan

 

承诺信息

当前贷款和每月支出

 

住房贷款

汽车贷款

教育贷款

教育支出

个人贷款

教育/健康保险

8 Maklumat Bantuan

Bantuan daripada kerajaan yang diterima (bagi tempoh 12 bulan kebelakang)

 

援助信息

过去12个月收到的政府援助

 


备注

 

(4) Maklumat Isi Rumah 家庭信息***

Ketua isi rumah (KIR) – Ketua Isi Rumah ialah salah seorang ahli isi rumah sama ada lelaki atau perempuan yang mempunyai pendapatan dan berumur 18 tahun ke atas. Kebiasaannya, Ketua Isi Rumah menanggung semua atau sebahagian besar perbelanjaan isi rumah.

PERHATIAN: Sekiranya anda adalah KIR, sila pastikan semua ahli isi rumah anda direkodkan termasuklah ahli isi rumah yang berusia di bawah 18 tahun seperti anak-anak yang tinggal di asrama sekolah dan bayi. Pasangan yang bukan warganegara juga perlu direkodkan dalam senarai ahli isi rumah. Walau bagaimanapun pekerja/pembantu bukan warganegara yang tinggal bersama tidak perlu direkodkan.

家庭之主(Ketua Isi Rumah) – 家庭主是家庭中年满18岁的男性或女性成员,通常负责承担家庭的全部或大部分开支。请注意:如果您是家庭主,请确保所有家庭成员都被记录,包括年龄低于18岁的家庭成员,例如住在学校宿舍的孩子和婴儿。非公民身份的配偶也需要在家庭成员名单中记录。然而,与您同住的非公民工人/助手无需记录。

Ahli isi rumah (AIR) – Ahli Isi Rumah merujuk kepada mereka yang tinggal bersama dalam satu rumah yang menggunakan peruntukan yang sama untuk bayaran utiliti, keperluan dapur dan kehidupan seharian. Ahli isi rumah boleh terdiri daripada mereka yang mempunyai talian persaudaraan atau tidak.

PERHATIAN: Sekiranya anda adalah AIR, maklumat Isi Rumah masih berstatus belum lengkap diisi sehingga ditambah oleh KIR sebagai ahli isi rumah. Sila maklumkan kepada KIR untuk tindakan pengemaskinian.

家庭成员(Ahli Isi Rumah) – 家庭成员指在同一屋檐下共同使用相同生活费用的人,包括水电费和日常生活费用。家庭成员可能包括有亲属关系的人或没有。请注意:如果您是家庭成员,请注意家庭信息仍处于未完全填写状态,直到由家庭主添加您为家庭成员。请通知家庭主进行更新。


 

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据

error: Content is protected !!